ક્રમિક વટાવ અથવા ક્રમિક ટકાવારીના પ્રશ્નો પરીક્ષામાં પૂછાતા હોય છે. નફા અને ખોટમાં આ જ પ્રશ્નો ભાવમાં વધારા કે ઘટાડા શબ્દથી પૂછાય છે. જેની ત્રણ shortcut અંગે અહી સમજૂતી અપાઈ છે. જે પરીક્ષાની દૃષ્ટિએ ખુબ જ મદદરૂપ થશે. ----------------------------------------------------------------------
GPSC/UPSC/SSC/IBPS/RAILWAY/LIC/કોઈ પણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા કે ઇન્ટરવ્યુ માટે Most IMP, લેટેસ્ટ, ટુ ધ પોઈન્ટ કરન્ટ અફેર્સ તૈયાર કરવા માટે રોજ આપો માત્ર એક મિનિટ, ટ્રાવેલિંગ દરમિયાન વાંચો, છેલ્લી ક્ષણોમાં તૈયારી કરો, ફટાફટ રિવિઝન કરો...
હજી આ એપ ડાઉનલોડ નથી કરી? 
http://onelink.to/57sa8p
===============================================

UPSC, GPSC Class 1/2 Officer, Dy. collector, Registrar, Mamlatdar, TDO, PSI, ASI, Police Constable, 
SSC, HTAT, TAT, TET, teacher eligibility test, GUJARAT GAUN SEVA, Binsachivalay / Sachivalay Clerk, 
Dy. Mamlatdar, Dy. section officer, Jr. Clerk, Talati cum mantri, MPHW, 
PGVCL, UGVCL, DGVCL, Chief Officer, Account Officer, Tax inspector, 
IBPS, BANK PO/CLERK General awareness.
www.crackgpsc.com
Also watch :
https://youtu.be/784hmafl4rw
https://youtu.be/Qjkw4b_Tcu8
https://youtu.be/iBPcgI0Ygpc
https://youtu.be/DO6WfBVaFZI
https://youtu.be/S9RuPawe37M

ગણિત, Ganit , Maths in Gujarati, Basic Maths, Maths shortcut in Gujarati

GPSC : Maths - Successive Discount SHORTCUT (ક્રમિક વટાવ) by M K Sir

ક્રમિક વટાવ અથવા ક્રમિક ટકાવારીના પ્રશ્નો પરીક્ષામાં પૂછાતા હોય છે. નફા અને ખોટમાં આ જ પ્રશ્નો ભાવમાં વધારા કે ઘટાડા શબ્દથી પૂછાય છે. જેની ત્રણ shortcut અંગે અહી સમજૂતી અપાઈ છે. જે પરીક્ષાની દૃષ્ટિએ ખુબ જ મદદરૂપ થશે. ----------------------------------------------------------------------
GPSC/UPSC/SSC/IBPS/RAILWAY/LIC/કોઈ પણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા કે ઇન્ટરવ્યુ માટે Most IMP, લેટેસ્ટ, ટુ ધ પોઈન્ટ કરન્ટ અફેર્સ તૈયાર કરવા માટે રોજ આપો માત્ર એક મિનિટ, ટ્રાવેલિંગ દરમિયાન વાંચો, છેલ્લી ક્ષણોમાં તૈયારી કરો, ફટાફટ રિવિઝન કરો...
હજી આ એપ ડાઉનલોડ નથી કરી? 
http://onelink.to/57sa8p
===============================================

UPSC, GPSC Class 1/2 Officer, Dy. collector, Registrar, Mamlatdar, TDO, PSI, ASI, Police Constable, 
SSC, HTAT, TAT, TET, teacher eligibility test, GUJARAT GAUN SEVA, Binsachivalay / Sachivalay Clerk, 
Dy. Mamlatdar, Dy. section officer, Jr. Clerk, Talati cum mantri, MPHW, 
PGVCL, UGVCL, DGVCL, Chief Officer, Account Officer, Tax inspector, 
IBPS, BANK PO/CLERK General awareness.
www.crackgpsc.com
Also watch :
https://youtu.be/784hmafl4rw
https://youtu.be/Qjkw4b_Tcu8
https://youtu.be/iBPcgI0Ygpc
https://youtu.be/DO6WfBVaFZI
https://youtu.be/S9RuPawe37M

ગણિત, Ganit , Maths in Gujarati, Basic Maths, Maths shortcut in Gujarati

High Court of Gujarat 
767 Assistant (Clerk) posts

Watch Full Video: https://youtu.be/-tQvYbR3GVk

Starting Date for Submission of On-line Application - 15/06/2018 (12:00 Hours) 

Closing Date for submission of On-line Application - -14/07/2018 (23:59 Hours) 

Tentative Schedule of Examination / Test Elimination Test (Objective Type – MCQs) -  30/09/2018 

Main Written Examination (Descriptive Type) November / December - 2018 

Practical / Skill (Typing) Test - January / February - 2019

High Court of Gujarat : 767 Assistant (Clerk) posts


High Court of Gujarat 
767 Assistant (Clerk) posts

Watch Full Video: https://youtu.be/-tQvYbR3GVk

Starting Date for Submission of On-line Application - 15/06/2018 (12:00 Hours) 

Closing Date for submission of On-line Application - -14/07/2018 (23:59 Hours) 

Tentative Schedule of Examination / Test Elimination Test (Objective Type – MCQs) -  30/09/2018 

Main Written Examination (Descriptive Type) November / December - 2018 

Practical / Skill (Typing) Test - January / February - 2019
Speed Maths - Square in just 2 Seconds - by M K Sir 
https://youtu.be/l4qSHaS0fqc
સંખ્યાનો વર્ગ માત્ર 2 સેકંડમાં

UPSC, GPSC Class 1/2 Officer, Dy. collector, Registrar, Mamlatdar, TDO, PSI, ASI, Police Constable,
SSC, HTAT, TAT, TET, teacher eligibility test, GUJARAT GAUN SEVA, Binsachivalay / Sachivalay Clerk,
Dy. Mamlatdar, Dy. section officer, Jr. Clerk, Talati cum mantri, MPHW,
PGVCL, UGVCL, DGVCL, Chief Officer, Account Officer, Tax inspector,
IBPS, BANK PO/CLERK General awareness.
www.crackgpsc.com
Also watch :
https://youtu.be/NipUw25CAQk
https://youtu.be/784hmafl4rw
https://youtu.be/Qjkw4b_Tcu8
https://youtu.be/iBPcgI0Ygpc
https://youtu.be/DO6WfBVaFZI
https://youtu.be/S9RuPawe37M
https://youtu.be/om8RYXBk-HI
https://youtu.be/fYLAAyX7PLo

ગણિત, Ganit , Maths in Gujarati, Basic Maths, Maths shortcut in Gujarati.

Speed Maths - Square in just 2 Seconds - by M K Sir

Speed Maths - Square in just 2 Seconds - by M K Sir 
https://youtu.be/l4qSHaS0fqc
સંખ્યાનો વર્ગ માત્ર 2 સેકંડમાં

UPSC, GPSC Class 1/2 Officer, Dy. collector, Registrar, Mamlatdar, TDO, PSI, ASI, Police Constable,
SSC, HTAT, TAT, TET, teacher eligibility test, GUJARAT GAUN SEVA, Binsachivalay / Sachivalay Clerk,
Dy. Mamlatdar, Dy. section officer, Jr. Clerk, Talati cum mantri, MPHW,
PGVCL, UGVCL, DGVCL, Chief Officer, Account Officer, Tax inspector,
IBPS, BANK PO/CLERK General awareness.
www.crackgpsc.com
Also watch :
https://youtu.be/NipUw25CAQk
https://youtu.be/784hmafl4rw
https://youtu.be/Qjkw4b_Tcu8
https://youtu.be/iBPcgI0Ygpc
https://youtu.be/DO6WfBVaFZI
https://youtu.be/S9RuPawe37M
https://youtu.be/om8RYXBk-HI
https://youtu.be/fYLAAyX7PLo

ગણિત, Ganit , Maths in Gujarati, Basic Maths, Maths shortcut in Gujarati.
GPSC

 Click here for result PDF

...................................................

We offer most imp current affairs objective and descriptive both on daily and monthly basis in Hindi, English and Gujarati useful in all type of competitive Exams like UPSC, GPSC, UPPSC, MPSC, RPSC, BPSC, NDA, SBI PO & Clerk, IBPS PO and Clerk, RRB, SSC, PSI, RAILWAY, POST, LIC, CAT, TAT, TET, HTAT, MBA etc. www.crackgpsc.com

GPSC CLASS 1-2 Preliminary Examination RESULT

GPSC

 Click here for result PDF

...................................................

We offer most imp current affairs objective and descriptive both on daily and monthly basis in Hindi, English and Gujarati useful in all type of competitive Exams like UPSC, GPSC, UPPSC, MPSC, RPSC, BPSC, NDA, SBI PO & Clerk, IBPS PO and Clerk, RRB, SSC, PSI, RAILWAY, POST, LIC, CAT, TAT, TET, HTAT, MBA etc. www.crackgpsc.com


Most Important, up to date and to the point Current Affairs in Hindi made by expert team for UPSC, GPSC, MPSC, MPPSC, RPSC, BPSC, UPPSC, APPSC, NDA, CDS, SSC, PI, PSI, RAILWAY, LIC, RBI, IBPS PO & CLERK, SBI PO. SBI CLERK, HTAT, TAT, TET, CAT, SPIPA Entrance or any type of Competitive Exam.


Includes :
General Budget 2016-17
Rail Budget 2016-17
Oscar awards.

Current Affairs magazine March 2016 PDF in Hindi


Most Important, up to date and to the point Current Affairs in Hindi made by expert team for UPSC, GPSC, MPSC, MPPSC, RPSC, BPSC, UPPSC, APPSC, NDA, CDS, SSC, PI, PSI, RAILWAY, LIC, RBI, IBPS PO & CLERK, SBI PO. SBI CLERK, HTAT, TAT, TET, CAT, SPIPA Entrance or any type of Competitive Exam.


Includes :
General Budget 2016-17
Rail Budget 2016-17
Oscar awards.


Most Important, up to date and to the point Current Affairs in Gujarati made by expert team for UPSC, GPSC, MPSC, MPPSC, RPSC, BPSC, UPPSC, APPSC, NDA, CDS, SSC, PI, PSI, RAILWAY, LIC, RBI, IBPS PO & CLERK, SBI PO. SBI CLERK, HTAT, TAT, TET, CAT, SPIPA Entrance or any type of Competitive Exam.


Includes :

General Budget 2016-17
Rail Budget 2016-17
Oscar awards.

Current Affairs magazine in Gujarati March 2016 Free PDFMost Important, up to date and to the point Current Affairs in Gujarati made by expert team for UPSC, GPSC, MPSC, MPPSC, RPSC, BPSC, UPPSC, APPSC, NDA, CDS, SSC, PI, PSI, RAILWAY, LIC, RBI, IBPS PO & CLERK, SBI PO. SBI CLERK, HTAT, TAT, TET, CAT, SPIPA Entrance or any type of Competitive Exam.


Includes :

General Budget 2016-17
Rail Budget 2016-17
Oscar awards.

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने प्रथम 20 स्मार्ट सिटी हेतु चयनित शहरों के नाम की घोषणा की।

20 स्मार्ट सिटी हेतु चयनित शहरों की सूची:

1. भुवनेश्वर
2. पुणे
3. जयपुर
4. सूरत
5. कोच्चि
6. अहमदाबाद
7. जबलपुर
8. विशाखापट्टनम
9. सोलापुर
10. दावणगेरे
11. काकीनाड़ा
12. नई दिल्ली,
13 इंदौर,
14. कोयम्बटूर,
15. बेलगाम,
16. उदयपुर,
17. गुवाहाटी,
18. लुधियाना
19. चेन्नई
20. भोपाल
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Most imp current affairs objective and descriptive both on daily and monthly basis in Hindi, English and Gujarati useful in all type of competitive Exams like UPSC, GPSC, UPPSC, MPSC, RPSC, BPSC, NDA, SBI PO & Clerk, IBPS PO and Clerk, RRB, SSC, PSI, RAILWAY, POST, LIC, CAT, TAT, TET, HTAT, MBA etc. www.crackgpsc.com

प्रथम 20 स्मार्ट सिटी


केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने प्रथम 20 स्मार्ट सिटी हेतु चयनित शहरों के नाम की घोषणा की।

20 स्मार्ट सिटी हेतु चयनित शहरों की सूची:

1. भुवनेश्वर
2. पुणे
3. जयपुर
4. सूरत
5. कोच्चि
6. अहमदाबाद
7. जबलपुर
8. विशाखापट्टनम
9. सोलापुर
10. दावणगेरे
11. काकीनाड़ा
12. नई दिल्ली,
13 इंदौर,
14. कोयम्बटूर,
15. बेलगाम,
16. उदयपुर,
17. गुवाहाटी,
18. लुधियाना
19. चेन्नई
20. भोपाल
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Most imp current affairs objective and descriptive both on daily and monthly basis in Hindi, English and Gujarati useful in all type of competitive Exams like UPSC, GPSC, UPPSC, MPSC, RPSC, BPSC, NDA, SBI PO & Clerk, IBPS PO and Clerk, RRB, SSC, PSI, RAILWAY, POST, LIC, CAT, TAT, TET, HTAT, MBA etc. www.crackgpsc.com

राष्ट्रपति शासन

•    राष्ट्रपति शासन (या केन्द्रीय शासन) भारत में शासन के संदर्भ में उस समय प्रयोग किया जाने वाला एक पारिभाषिक शब्द है जब किसी राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है और राज्य प्रत्यक्ष संघीय शासन के अधीन आ जाता है.
•    भारत के संविधान का अनुच्छेद-356, केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है.•    राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में भी लागू होता है, जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न हो.
•    इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि, इसके द्वारा राज्य का नियंत्रण निर्वाचित मुख्यमंत्री के बजाय, सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के राज्यपाल को केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं.

•    अनुच्छेद 356 को पहली बार 31 जुलाई 1959 को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गयी केरल की कम्युनिस्ट सरकार बर्खास्त करने के लिए किया गया था.


राष्ट्रपति शासन - क्या / कब / कैसे ?


राष्ट्रपति शासन

•    राष्ट्रपति शासन (या केन्द्रीय शासन) भारत में शासन के संदर्भ में उस समय प्रयोग किया जाने वाला एक पारिभाषिक शब्द है जब किसी राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है और राज्य प्रत्यक्ष संघीय शासन के अधीन आ जाता है.
•    भारत के संविधान का अनुच्छेद-356, केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है.•    राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में भी लागू होता है, जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न हो.
•    इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि, इसके द्वारा राज्य का नियंत्रण निर्वाचित मुख्यमंत्री के बजाय, सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के राज्यपाल को केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं.

•    अनुच्छेद 356 को पहली बार 31 जुलाई 1959 को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गयी केरल की कम्युनिस्ट सरकार बर्खास्त करने के लिए किया गया था.


Slider 1December 2015

ડિસેમ્બર 2015Most Important Current Affairs in Gujarati December 2015. Download PDF. Find all the current affairs from all around the world in Gujarati.

Now in new Format....


We provide most important current affairs in Hindi/Gujarati.Our Current Affairs are differentiated into various categories like Monthly Current Affairs in Hindi/Gujarati,Current Shatak- Set of Best 100 Most Important Current Affairs in Hindi/Gujarati,Daily Objective Current Affairs in Hindi/Gujarati and Daily Descriptive Current Affairs in Hindi/Gujarati.

 ડિસેમ્બર 2015 PDF

- Thanks Crackgpsc.com Team

 crackgpsc

Current Affairs in Gujarati- December 2015 (PDF) કરંટ અફેર્સ PDF : ડિસેમ્બર 2015

Slider 1December 2015

ડિસેમ્બર 2015Most Important Current Affairs in Gujarati December 2015. Download PDF. Find all the current affairs from all around the world in Gujarati.

Now in new Format....


We provide most important current affairs in Hindi/Gujarati.Our Current Affairs are differentiated into various categories like Monthly Current Affairs in Hindi/Gujarati,Current Shatak- Set of Best 100 Most Important Current Affairs in Hindi/Gujarati,Daily Objective Current Affairs in Hindi/Gujarati and Daily Descriptive Current Affairs in Hindi/Gujarati.

 ડિસેમ્બર 2015 PDF

- Thanks Crackgpsc.com Team

 crackgpsc